Gebruik van ©, ® en TM | Verplicht, aan te raden of verboden? |

Het gebruik van het ©-symbool

Door gebruik te maken van het ©-symbool kan de auteur (of diens rechtsopvolger) uitdrukkelijk aangeven dat er auteursrechten rusten op diens creatie. Het ©-symbool staat voor copyright. Het vermelden van een copyright notice op een auteursrechtelijk beschermd werk is niet verplicht, maar biedt wel enkele voordelen. Zo worden derden er op gewezen dat zij niet vrij gebruik kunnen maken van het betrokken werk. Ook creëert men een vermoeden van auteurschap, wat inhoudt dat diegene die dit auteurschap wil betwisten de bewijslast draagt.

Een copyright notice kan 4 claims bevatten:

 1. dat er auteursrechten op het werk bestaan
 2. wie die auteursrechten heeft
 3. wat de creatiedatum is
 4. wat de gebruiksrechten zijn

Hoe vermelden?

Bijvoorbeeld: © naam, jaartal, adres, 'alle rechten voorbehouden'. 'Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever'.

Het gebruik van het TM en ®-symbool

In verband met het gebruik van het TM en ®-symbool kan worden meegegeven dat deze symbolen hun oorsprong vinden in de US, waarbij ® staat voor 'registered trademark' en enkel gebruikt mag worden indien het gaat om een geregistreerd merk en TM staat voor 'trademark'.  Deze symbolen hebben in principe geen juridische waarde in België, maar in een internationale context wordt aangeraden deze symbolen niet op een misleidende manier te gebruiken (cfr. de eerlijke handelspraktijken).

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube