Energie en milieu | TETRA-projecten 2018 |


AR 4 SMART OM bouwprojecten

Hoe kunnen we Augmented Reality gebruiken in de Maintain & Operate fase van een gebouwd object tussen de verschillende partijen om snel, gericht en adequaat te reageren om de gebruikers een maximale gebruikerstevredenheid te garanderen?
De laatste jaren is de Vlaamse bouwsector in transformatie: bouwbedrijven en -organisaties innoveren en trekken daarbij volop de kaart van de digitalisering. Digitale tools worden almaar belangrijker om een bouwproject technisch-economisch efficiënt vorm te geven, te organiseren en te managen, van ontwerp over uitvoering tot oplevering en gebruik.

Download pdf - Bekijk een kort filmpje op YouTube


Clean Power Logistics

Om het gebruik van elektrische wagens bij een KMO te stimuleren moeten een aantal onzekerheden weggewerkt worden. Zo moet het klassieke bedrijfsmodel van de KMO omtrent het wagenpark aangepast worden. Het aankopen en afschrijven van een elektrische wagen moet vergeleken worden met dat van een klassieke bestelwagen. Ook het kostenplaatje, qua verbruik en onderhoud, van een elektrische bestelwagen moet in kaart gebracht worden en getoetst aan de kosten van een klassieke bestelwagen.
Het inplannen van de ritten om de klanten te bedienen gebeurt nu meestal op een intuïtieve en ad-hoc manier. Bij een elektrische wagen blijkt dit wat moeilijker. De laadpalen zijn nog niet alom aanwezig en dus dient meer zorg besteed te worden aan het tijdig opladen van de wagens en het uitstippelen van rittenschema’s. Als mogelijk alternatief beschouwen we het opladen bij de klant tijdens het uitvoeren van een herstelling, levering of installatie.
Binnen dit project wensen we dus de bedrijfsmodellen van de bedrijven te enten op het gebruik van elektrische wagens, ontwikkelen we tools om - gegeven het effectieve bereik van een elektrische wagen - rittenschema’s op te stellen, bestuderen we de meerwaarde voor de consument, …

Download pdf


Duurzame Koelsystemen

In de toekomst zullen duurzame manieren van koeling sterk aan belang toenemen. Er zijn echter nog heel wat vragen naar de prestaties van deze systemen in de praktijk en voor velen ontbreekt het nog aan ervaring om tot het plaatsen van deze installaties over te gaan. Hoe kunnen deze correct geselecteerd en gedimensioneerd worden, waarop moet je letten bij de keuze en installatie van deze systemen, welke toestellen zijn er op de markt, … Daar willen met dit onderzoeksproject een antwoord op geven.
Systemen die we willen bekijken zijn onder andere: passieve koeling met grondboringen, buitenlucht, SWW productie met koeling op ventilatielucht, absorptiekoeling (bijvoorbeeld i.c.m. zonneboiler, warmtenet, …), koelbalken, oppervlaktekoeling (vloer, muur, plafond) en ventilo-convectoren.

Download pdf


Flexibele oplossingen voor het laagspanningsnet van morgen - FLEXNET

Het energielandschap in Vlaanderen werd de afgelopen decennia getekend door de opkomst van decentrale energiebronnen. Het variabel en meer en meer verwacht flexibel verbruik van elektriciteit uit zon en wind zal in de toekomst moeten resulteren in een verhoogd elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare bronnen. De zoektocht om on site een goede balancering tussen belastingen, decentrale bronnen en energiebuffers te bekomen is van essentieel belang voor een optimale energiehuishouding in zowel de private als de industriële sector.
De technologische mogelijkheden om uiteindelijk de zelfvoorziening en zelfconsumptie van energie te verhogen zijn voldoende voor handen, waardoor dit vervolgproject zich kan focussen op complementaire optimalisaties en ontwerpvoorschriften die zich niet enkel beperken tot individuele verhoging van zelfconsumptie en -voorziening. Een optimale afstemming van opbrengst en verbruik met behulp van allerhande energiebuffers levert eindverbruikers eveneens een toename van flexibiliteit op, die op diverse schaal kan worden ingezet om de terugverdientijd van opslag te reduceren en hernieuwbare energie verder helpen uitrollen.

Download pdf


Human Centric Lighting - Mogelijkheden benutten of passief afwachten

Human Centric Lighting omvat tal van aspecten en zoekt naar een balans tussen de visuele, emotionele en biologische effecten van licht op de mens. Daarbij worden zowel zichtbare effecten in rekening gebracht als niet-beeldvormende aspecten zoals de impact op ons slaappatroon, onze productiviteit, ons gemoed, enzovoort. Niet alleen moeten al die dingen grondig onderzocht worden, ze moeten ook steeds ten opzichte van elkaar afgewogen worden, en dat in functie van de specifieke vereisten van de omgeving. Je kan Human Centric Lighting dus niet zomaar tot een eenvoudige formule reduceren. Ook wordt de term Human Centric Lighting te pas en te onpas gebruikt, zonder dat men zich echt bewust is van wat het inhoudt. Het is ook enorm complex. Er zijn zoveel verschillende aspecten die op elkaar afgestemd moeten worden dat een kwalitatieve implementatie enorm veel kennis en voorbereiding vraagt.

Download pdf


KOELBEN: Energie-efficiënte strategieën voor een goed zomercomfort in residentiële BEN-gebouwen

Deze TETRA-aanvraag wil ontwerpers (architecten, advies- en studiebureaus) ondersteunen bij het realiseren van BEN-gebouwen met een goed zomercomfort.
Om dit te bereiken wordt een adviserende tool ontwikkeld die inzicht biedt in de prestaties en de impact van bouwkundige, conceptuele en/of installatietechnische maatregelen om oververhitting te voorkomen. De focus ligt op residentiële gebouwen, eengezinswoningen en appartementen, zowel nieuwbouw als renovatie.

Download pdf


MIDAS - Microbiële Densificatie in industriële Actief Slib installaties

Het project wil innovatieve strategieën onderzoeken om de structuur, en dus de bezinkingseigenschappen van actief slib te verbeteren. Het komt er op neer dat we zwakke slibvlokken willen densifiëren door ze om te vormen tot goed afgelijnde, compacte, dense en sterke structuren, die sneller bezinken. Door de betere bezinking, verbetert de algehele efficiëntie van de biologische zuivering.

Download pdf


ReDeJoin: Repairable, detachable joining technology

De ecologische druk naar ontmantelbaarheid, recyclage, demonteerbaarheid van machines en constructies neemt toe, ten laste van de fabrikant en onder impuls van strenger wordende wetgeving. In het kader van de circulaire economie is een vooruitziende visie omtrent duurzaamheid van producten nodig. Dit project wil constructeurs en machinebouwers ondersteunen bij het breder invullen van duurzaamheid.
Voor multi-materiaalconstructies waarbij lassen en/of mechanisch verbinden gecombineerd wordt met (structureel) verlijmen wil dit project beschikbare methodes en technologieën inventariseren, guidelines opstellen en best practices implementeren.

Download pdf - Bekijk een kort filmpje op YouTube


Slimme integratie van innovatieve systemen achter de meter

Installateurs, leveranciers & studiebureaus moeten hun kennis steeds verder uitbouwen in domeinen die voor hen op dit ogenblik minder of totaal onbekend zijn. Eén van de doelstellingen van dit project is dan ook om opleiding te voorzien voor installateurs en leveranciers van producten zodanig dat vernieuwende technologieën gecombineerd kunnen communiceren en tevens correct geïnstalleerd/gedimensioneerd worden. Zo wordt er geanticipeerd op foutief of onveilig afleveren van installaties in woningen. Daarnaast zal via demo-opstellingen en case studies aangetoond worden wat de toekomstmogelijkheden zijn en zal dit praktisch onderbouwd, vertaald worden naar de bredere doelgroep om zo de mogelijkheden in het steeds slimmer wordende energielandschap aan te pakken en hieruit nieuwe uitdagingen te creëren.

Download pdf


Smart-RE project

Het doel van het SMART-RE project is om de werkorganisatie te verhogen van en een brug te slaan tussen de verschillende organisaties die afgedankte goederen en apparaten ophalen, hergebruiken, herstellen, verkopen of recycleren. Om dit doel te bereiken zal de nodige software ontwikkeld worden die met behulp van bestaande computervisie technieken AEEA producten kan herkennen en via een gebruiksvriendelijke interface product specifieke informatie kan opzoeken en delen.

Download pdf


Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube